Transfer wiedzy

TRANS-fair - Trwała współpraca i rozwój kooperacji nauki z gospodarką

Projekt pn. „TRANS-fair - Trwała współpraca i rozwój kooperacji nauki z gospodarką" realizowany jest przez Instytut Trwałego Rozwoju. Finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu:

Od 1 lipca 2014 r. do 31 maja 2015 r. na terenie województwa opolskiego.

Budżet projektu:

414 581,50 zł

Cel główny projektu:

Rozwój (w okresie lipiec 2014 – maj 2015) współpracy jednostek naukowo – badawczych z przedsiębiorstwami (24 staże) na rzecz zwiększenia roli działań inspirowanych praktyką gospodarczą oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce(co najmniej 20 propozycji).

Cele szczegółowe projektu:

Umożliwienie w trakcie realizacji staży (3 m-ce) dostępu do infrastruktury instytucji naukowo-badawczej (co najmniej 1 podmiot) oraz podmiotów gospodarczych (co najmniej 15 podmiotów) do ewentualnego testowania, badania lub analizowania rozwiązań.

Zachęcenie i zaangażowanie do końca maja 2015 roku przedstawicieli stron transferu wiedzy 24 osoby (20 przedstawicieli instytucji naukowych i 4 przedstawicieli podmiotów gospodarczych) do współpracy i wymiany informacji dzięki finansowaniu staży.

Do końca maja 2014 wypracowanie rozwiązań (20 rozwiązań innowacyjnych) jako wynik staży dla naukowców.

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych możliwa będzie dzięki 3-miesięcznym stażom, w trakcie których pracownicy naukowi będą mogli swą wiedzę teoretyczną zweryfikować w praktyce, natomiast pracownicy przedsiębiorstw uzyskają możliwość przetestowania swoich hipotez w otoczeniu naukowym.

W celu przekonania środowiska naukowego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw, że warto podejmować współpracę w ramach regionalnego transferu wiedzy na rzecz budowania konkurencyjnej gospodarki wydana zostanie recenzowana publikacja naukowa z opracowaniami wyników staży.

   SMART Staże Strategiczne Modelowanie i Animowanie Rozwoju oraz Technologii poprzez Staże

   Projekt pn. „SMART Staże – Strategiczne Modelowanie i Animowanie Rozwoju oraz Technologii poprzez Staże" realizowany był przez Instytut Trwałego Rozwoju we współpracy z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Finansowany był z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

   Okres realizacji projektu:
   Od 1 maja 2013 r. do 31 lipca 2014 r. na terenie województwa opolskiego.

   Budżet projektu:
   505 375,20 zł

   Cel główny projektu:
   Rozwój (w okresie maj 2013 – lipiec 2014) współpracy jednostek naukowo – badawczych z przedsiębiorstwami (24 staże) na rzecz zwiększenia roli działań inspirowanych praktyką gospodarczą oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań (co najmniej 20 propozycji).

   Cele szczegółowe projektu:
   Umożliwienie w trakcie realizacji staży (3 m-ce) dostępu do infrastruktury instytucji naukowo-badawczej (co najmniej 1 podmiot) oraz podmiotów gospodarczych (co najmniej 15 podmiotów) do ewentualnego testowania, badania lub analizowania rozwiązań.
   Zachęcenie i zaangażowanie przedstawicieli stron transferu wiedzy - 24 osoby (20 przedstawicieli instytucji naukowych i 4 przedstawicieli podmiotów gospodarczych) do współpracy i wymiany informacji dzięki finansowaniu staży.
   Wypracowanie rozwiązań (20 rozwiązań innowacyjnych) jako wynik staży dla naukowców.

   Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych możliwa była poprzez realizację działań, do których zaliczyć należy:

   • Szkolenie/instruktaż
   • Trzymiesięczne staże

   W celu przekonania środowiska naukowego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw, że warto podejmować współpracę w ramach regionalnego transferu wiedzy na rzecz budowania konkurencyjnej gospodarki wydana została recenzowana publikacja naukowa z opracowaniami wyników staży.

     Od inspiracji do innowacji

     „Od inspiracji do innowacji – kontynuacja programu Asystent Innowacji w województwie opolskim"

     Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Instytutem Trwałego Rozwoju zrealizowało projekt „Od inspiracji do innowacji – kontynuacja programu Asystent Innowacji w województwie opolskim" sfinansowany w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL.

     • Okres realizacji: 1 kwietnia 2012 r. – 31 stycznia 2013 r.
     • Budżet projektu: 286 364, 80 zł

     Projekt był adaptacją austriackiego programu „Asystent Innowacji", który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli biznesu oraz świata nauki, a także miał realny wpływ na rozwój innowacyjności w regionie.

     Głównym celem Projektu było wzmocnienie współpracy, a co za tym idzie większa ilość wspólnych przedsięwzięć, pomiędzy sferą nauki i biznesu w województwie opolskim.

     Realizacja projektu polegała głównie na trzymiesięcznych pobytach (po 80h/m-c) piętnastu Asystentów Innowacji w przedsiębiorstwach z terenu województwa opolskiego.

     W efekcie spowodowało to zdobycie przez naukowców praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Z kolei przedsiębiorstwa poprzez obecność naukowca w swojej jednostce zostały zachęcone do podejmowania działań innowacyjnych i planowania rozwoju firmy.

     Szczegóły projektu dostępne są na stronie: http://www.asystent.innowacje.opole.pl/

       KNOW HOW-efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy

       Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
       Priorytet VIII Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

       - Okres realizacji: 1 lipca 2011 r. – 31 maja 2012 r.

       - Budżet projektu: 161 805,40 zł

       Partnerem w realizacji projektu był Zespół Nadzoru Technicznego Badań i Certyfikacji EURO-KONSULTING.

       „Jedni nie rozumieją drugich” takie stwierdzenia można usłyszeć podczas niemalże każdego spotkania, w którym uczestniczą biorcy i dawcy innowacji. Aby odwrócić tą negatywną tendencję należało przeprowadzić działania zapisane w projekcie, identyfikując w ten sposób czynniki warunkujące skuteczną komunikacje interesariuszy regionalnego transferu wiedzy oraz tworząc warunki wsparcia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji. Przedmiotem projektu było podjęcie działań na rzecz zbudowania efektywnej współpracy B+R z biznesem, w szczególności: przeprowadzenie diagnozy sytuacji, zorganizowanie spotkań i badań konsultacyjnych, analiza i upowszechnianie wyników.

         ŚLADAMI ROZWOJU

         Zadanie publiczne pod nazwą „Działania skierowane do dzieci i młodzieży w zakresie promocji RPO WO na lata 2007-2013”
         Projekt współfinansowany przez UE w ramach pomocy technicznej RPO WO na lata 2007-2013

         - Okres realizacji: czerwiec – październik 2011 r.

         - Budżet zadania: 21 000 zł (w tym dotacja 13 000 zł)

         Zadanie polegało na przeprowadzeniu szeregu działań skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich na terenie całego województwa opolskiego. 
         Przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie wiedzy i znajomości działań na temat rozwoju regionu dokonującego się dzięki RPO WO 2007- 2013. 
         Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych była możliwa poprzez realizację działań, do których zaliczyć należy:

         - działania promocyjno-informacyjne;

         - konkursy wiedzy i fotograficzne,

         - spotkanie/ debatę podsumowująco- promującą.

         Uzupełnieniem tego działania była intensywna kampania Publicity (w lokalnych i regionalnych mediach) promująca całość przedsięwzięcia społeczeństwu regionu.

           UTWORZENIE OBSERWATORIUM GOSPODARCZEGO POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO

           Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 
           Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
           Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojeków

           Okres realizacji: wrzesień 2011 – styczeń 2012 r.
           Budżet projektu: 12 017 €

           Działania projektowe miały na celu uruchomienie OBSERWATORIUM GOSPODARCZEGO POGRANICZA POLSKO- CZESKIEGO. 
           Przedmiotem działalności była analiza, badanie i interpretacja czynników oraz procesów warunkujących wzajemną współpracę gospodarczą podmiotów po obu stronach granicy, w Euroregionie Pradziad. 

           Wyniki prac obserwatorium pozwoliły na zebranie a następnie na upowszechnienie wśród interesariuszy informacji, które wpłynęły na stymulację wzajemnych relacji gospodarczych.

           Dla uzyskania wiarygodnych wyników przeprowadzono prace wykonane po obu stronach granicy. 
           W tym celu zaproszono do współpracy organizację STŘECHA, Středisko chytrých aktivit.